Sponsoren

E1 Anke Jongedijk Trainer: Tjepkje de Vies
Jildou Marijke Gielstra Coach: Margriet Allen
Lynn Bruinsma
Jesse Sybesma
Famke van den Berg
Faye Allen